تخفیف

مقدار تخفیف بر اساس میزان پرداخت ماهیانه محاسبه می گردد ،با خرید بیشتر از تخفیف بیشتری برخوردار شوید.

قیمت پایه ماهیانه سطح تخفیف
< USD $20.00 -
>= USD $20.00 5%
>= USD $50.00 10%
>= USD $100.00 15%
>= USD $250.00 20%
>= USD $500.00 25%
>= USD $1000.00 30%
>= USD $2500.00 35%
>= USD $5000.00 40%

تخفیف کلی درصورت پرداخت یکجای شما برای مدت زمان طولانی داده خواهد شد.

مدت زمان قرارداد تخفیف کلی
ماهانه -
سه ماهه 5%
شش ماهه 10%
سالیانه 15%

هرگاه شما مطابق با شرایط ما عمل نمایید متعاقبا تخفیف های مختلفی برا ی شما منظور خواهد شد